Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto súhlasom nám ako dotknutá osoba udeľujete možnosť zasielať vám e-mailový newsleter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho zvyčajne jedenkrát za mesiac. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou ZAREN s. r. o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská Republika, ďalej len „ZAREN“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty.

Súhlas udel'ujem na dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Potvrdenie veku

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť ZAREN na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 18 rokov. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ZAREN s. r. o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská Republika. Spoločnosť ZAREN vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu: Zuzana Tavaliová, e-mailová adresa gdpr@zaren.sk, telefónne číslo 0850 122 133

Spoločnosť ZAREN je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Sprostredkovatelia a subdodávatelia Sprostredkovateľa

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a) spoločnosť 123 kuriér

b) spoločnosť TABI, corp.

S uvedenými sprostredkovateľmi má spoločnosť ZAREN podpísaný právny záväzok mlčanlivosti a ochrany spracúvaných osobných údajov v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov

K prenosu osobných údajov do tretej krajiny pri pracúvaní osobných údajov nedochádza.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. 

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo

1. kedykoľvek odvolať tento súhlas,
2. požadovaný prístup ku svojim osobným údajom,
3. na opravu osobných údajov,
4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo na prenos osobných údajov a
6. na zabudnutie (vymazanie) osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ZAREN vyššie uvedeným spôsobom.

Súvisiace právne predpisy

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf),

2. Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18),

3. ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Udel'ujem/ neudel'ujem súhlas

Product added to wishlist

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej lokalite povoľujú všetky súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny týchto nastavení, tak s nimi súhlasíte.
Ďalšie informácie o súboroch cookies a spôsobe ich používania na webovej lokalite